Cookie Politik

Om cookie-politikken

Information om behandling af personoplysninger

My Key to Europe ApS (“My Key”, “vi”, “os”, “vores”) beskytter dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. Den 25. maj 2018 trådte Databeskyttel-sesforordingen (også kaldet ”General Data Protection Regulation” eller ”GDPR”) i kraft. GDPR regulerer behandling af personoplysninger og danner rammen for vores håndte-ring af dine personoplysninger idet du indtræder som ejer af en My Key ferieboligandel.
Du skal føle dig tryg hos os, og vi skal leve op til den tillid du viser os, i forhold til be-handling af dine personoplysninger. Det er vigtigt for os, at du ved hvad vi bruger dine personoplysninger til, og at de behandles på lovlig og sikker vis. Nedenfor finder du en beskrivelse af de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig, samt til hvilket formål og retsgrundlaget for behandlingen.

1 Hvad er formålet med behandlingen af mine personoplysninger?
1.1 Når du har udtrykt interesse for at blive aktionær. My Key indsamler og behandler følgende personoplysninger om dig med det formål at kunne kontakte dig, hvis du ud-trykker interesse i at blive aktionær i et partnerselskab ejet eller administreret af My Key:

• Navn
• E-mail
• Telefonnummer
Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse i at kunne kontakte dig, hvis du har udtrykt interesse i at blive aktionær, jf. GDPR artikel 6 (1) (f).
1.2 Når du bliver registreret som aktionær/ejer. My Key indsamler og behandler føl-gende personoplysninger om dig med det formål at registrere dig som ejer i et partner-selskab ejet eller administreret af My Key og til at varetage den løbende administration af dit ejerskab i forbindelse med driften af partnerselskabet, herunder i relation til ind-køb og drift af ferieboliger:

• Navn
• Adresse
• E-mail
• Telefonnummer
• Fødselsdato
• Bankoplysninger
• Pasoplysninger
• CPR-nummer (også indeholdt i paskopi)
Dit navn, fødselsdato, kontaktoplysninger, bankoplysninger og pasoplysninger behand-les idet det er nødvendigt for indgåelse og opfyldelse af aftalen mellem dig og My Key, jf. GDPR artikel 6 (1) (b).
Vi behandler dit CPR-nummer på baggrund af Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, idet det følger af lovgivningen (regler om KYC i henhold til hvidvasklovgivningen samt af hensyn til skattemæssige regulering og eventuelle retlige forpligtelser ved gennemførel-se af køb og salg af boliger).
1.3 Når du foretager en booking. I forbindelse med booking af en bolig via vores booking-system, vil vi behandle følgende personoplysninger om dig med det formål at behandle din bookinganmodning:

• Navn
• Adresse
• E-mail
• Telefonnummer
• Alder
• Familiære forhold, f.eks. om du har børn
• Bankoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til opfyldelse af din aftale med My Key, jf. Artikel 6 (1) (b).
2 Hvordan vi behandler dine personoplysninger
2.1 Dine personoplysninger kan tilgås vores medarbejdere og tredjeparts IT serviceleveran-dører engageret af My Key i det omfang det er relevant. Derudover vil My Key være for-pligtet til at videregive dine personoplysninger til forskellige myndigheder, herunder SKAT og Erhvervsstyrelsen som følge af de retlige forpligtelser, der påhviler My Key.
2.2 Vi videregiver desuden dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere i udlandet (f.eks. banker, advokater, notarer og div. myndigheder), som bistår med indkøb, drift samt eventuel afvikling ved gensalg af boliger.
2.3 Nogle af vores leverandører og eksterne tredjeparter kan være etableret uden for EU/EØS, som betragtes som ”tredjelande” i henhold til GDPR. GDPR stiller krav om, at overførsel til tredjelande skal være underlagt en særlig beskyttelse, der opfylder et til-strækkeligt sikkerhedsniveau i henhold til EU’s standarder. Hvis en tredjepart behand-ler dine personoplysninger uden for EU/EØS, vil denne videregivelse derfor ske på bag-grund af Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Du kan anmode om en kopi af den aftale, som omfatter videregivelsen af personoplysninger ved at kontakte os som an-givet i punkt 5.
2.4 My Key vil opbevare dine personoplysninger så længe det er nødvendigt til opfyldelse af formålene med behandlingen som beskrevet ovenfor, medmindre My Key i medfør af gældende ret, er forpligtet til at opbevare personoplysningerne i en længere periode. Vi vil generelt opbevare personoplysningerne så længe du er aktionær for at kunne opfylde og administrere aftalen med dig. Efter ophør af aftalen vil vi som udgangspunkt opbeva-re dine personoplysninger i 5 år, medmindre vi i henhold til ovenfor er forpligtet til at opbevare dem i længere tid.
3 Hvordan vi beskytter dine personoplysninger
3.1 Vi ønsker at beskytte dine personoplysninger bedst muligt. Dette gør vi ved at sikre til-strækkelig og hensigtsmæssig it-infrastruktur, der har til formål at forebygge og forhin-dre, at data uretmæssigt deles med tredjeparter eller går tabt. Vi giver kun adgang til di-ne personoplysninger til personer, herunder tredjeparter, der har et konkret behov for at tilgå dine oplysninger som led i udførelsen af deres arbejde.
4 Dine rettigheder
4.1 Retten til information. Du har ret til anmode os om oplysninger om eller adgang til di-ne personlige informationer. Der er dog undtagelser, som betyder, at du ikke altid mod-tager al den information, som vi behandler.
4.2 Retten til at gøre indsigelse. Du har ret til at gøre indsigelse mod My Keys’ behandling af dine personoplysninger. Det betyder, at du kan stoppe eller forhindre os i at behandle dine personoplysninger. Det gælder dog kun i visse tilfælde, og vi behøver ikke stoppe med at behandle dine personoplysninger, hvis vi kan give legitime grunde til at forsætte behandlingen af dine personoplysninger.
4.3 Retten til sletning. Du har i visse tilfælde ret til at anmode om sletning af dine person-oplysninger.
4.4 Retten til dataportabilitet. Du har ret til at modtage en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format ved at kontakte os gen-nem de kontaktoplysninger, som fremgår i afsnit 5. Såfremt det er teknisk muligt, har du ret til at anmode om, at personoplysningerne bliver transmitteret direkte til en anden virksomhed eller person, der fungerer som dataansvarlig.
4.5 Retten til berigtigelse. Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig berigtiget. Du har også ret til at få fuldstændiggjort personoplysninger, som du mener er ufuld-stændige.
4.6 Retten til begrænsning af behandling. Du har i visse tilfælde ret til at få behandlin-gen af dine personoplysninger begrænset.
4.7 Retten til at klage. Hvis du ønsker at klage over My Keys’ behandling af dine personop-lysninger, kan du kontakte Datatilsynet
5 Kontaktoplysninger
5.1 Du kan kontakte os ved brug af nedenstående kontaktinformationer:
My Key To Europe Aps
Carsten Leweson
Sophienberg Vænge 55
2960 Rungsted Kyst
mail@mykeytoeurope.dk
Phone: 26442272

What are cookies ?

Cookies are small text files that are used to store small pieces of information. They are stored on your device when the website is loaded on your browser. These cookies help us make the website function properly, make it more secure, provide better user experience, and understand how the website performs and to analyze what works and where it needs improvement.

How do we use cookies ?

As most of the online services, our website uses first-party and third-party cookies for several purposes. First-party cookies are mostly necessary for the website to function the right way, and they do not collect any of your personally identifiable data.

The third-party cookies used on our website are mainly for understanding how the website performs, how you interact with our website, keeping our services secure, providing advertisements that are relevant to you, and all in all providing you with a better and improved user experience and help speed up your future interactions with our website.

What types of cookies do we use ?

Essential: Some cookies are essential for you to be able to experience the full functionality of our site. They allow us to maintain user sessions and prevent any security threats. They do not collect or store any personal information. For example, these cookies allow you to log-in to your account and add products to your basket, and checkout securely.

Statistics: These cookies store information like the number of visitors to the website, the number of unique visitors, which pages of the website have been visited, the source of the visit, etc. These data help us understand and analyze how well the website performs and where it needs improvement.

Marketing: Our website displays advertisements. These cookies are used to personalize the advertisements that we show to you so that they are meaningful to you. These cookies also help us keep track of the efficiency of these ad campaigns.
The information stored in these cookies may also be used by the third-party ad providers to show you ads on other websites on the browser as well.

Functional: TThese are the cookies that help certain non-essential functionalities on our website. These functionalities include embedding content like videos or sharing content of the website on social media platforms.

Preferences: These cookies help us store your settings and browsing preferences like language preferences so that you have a better and efficient experience on future visits to the website.

The below list details the cookies used in our website.

CookieBeskrivelse
cookielawinfo-checkbox-analyticsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functionalThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessaryThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-othersThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performanceThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
viewed_cookie_policyThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.

How can I control the cookie preferences ?

Should you decide to change your preferences later through your browsing session, you can click on the “Privacy & Cookie Policy” tab on your screen. This will display the consent notice again enabling you to change your preferences or withdraw your consent entirely.

In addition to this, different browsers provide different methods to block and delete cookies used by websites. You can change the settings of your browser to block/delete the cookies. To find out more about how to manage and delete cookies, visit wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.

At udvikle ledere gennem ledelsessparring og coaching inspirerer mig og øger min kreativitet til at finde nye måder at optimere virksomheder på.