GDPR

GDPR

Information om behandling af personoplysninger

My Key to Europe ApS (“My Key”, “vi”, “os”, “vores”) beskytter dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. Den 25. maj 2018 trådte Databeskyttel-sesforordingen (også kaldet ”General Data Protection Regulation” eller ”GDPR”) i kraft. GDPR regulerer behandling af personoplysninger og danner rammen for vores håndte-ring af dine personoplysninger idet du indtræder som ejer af en My Key ferieboligandel.


Du skal føle dig tryg hos os, og vi skal leve op til den tillid du viser os, i forhold til be-handling af dine personoplysninger. Det er vigtigt for os, at du ved hvad vi bruger dine personoplysninger til, og at de behandles på lovlig og sikker vis. Nedenfor finder du en beskrivelse af de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig, samt til hvilket formål og retsgrundlaget for behandlingen.

 

1 Hvad er formålet med behandlingen af mine personoplysninger?


1.1 Når du har udtrykt interesse for at blive aktionær. My Key indsamler og behandler følgende personoplysninger om dig med det formål at kunne kontakte dig, hvis du ud-trykker interesse i at blive aktionær i et partnerselskab ejet eller administreret af My Key:

• Navn
• E-mail
• Telefonnummer
Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse i at kunne kontakte dig, hvis du har udtrykt interesse i at blive aktionær, jf. GDPR artikel 6 (1) (f).


1.2 Når du bliver registreret som aktionær/ejer. My Key indsamler og behandler føl-gende personoplysninger om dig med det formål at registrere dig som ejer i et partner-selskab ejet eller administreret af My Key og til at varetage den løbende administration af dit ejerskab i forbindelse med driften af partnerselskabet, herunder i relation til ind-køb og drift af ferieboliger:

• Navn
• Adresse
• E-mail
• Telefonnummer
• Fødselsdato
• Bankoplysninger
• Pasoplysninger
• CPR-nummer (også indeholdt i paskopi)
Dit navn, fødselsdato, kontaktoplysninger, bankoplysninger og pasoplysninger behand-les idet det er nødvendigt for indgåelse og opfyldelse af aftalen mellem dig og My Key, jf. GDPR artikel 6 (1) (b).
Vi behandler dit CPR-nummer på baggrund af Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, idet det følger af lovgivningen (regler om KYC i henhold til hvidvasklovgivningen samt af hensyn til skattemæssige regulering og eventuelle retlige forpligtelser ved gennemførel-se af køb og salg af boliger).


1.3 Når du foretager en booking. I forbindelse med booking af en bolig via vores booking-system, vil vi behandle følgende personoplysninger om dig med det formål at behandle din bookinganmodning:

• Navn
• Adresse
• E-mail
• Telefonnummer
• Alder
• Familiære forhold, f.eks. om du har børn
• Bankoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til opfyldelse af din aftale med My Key, jf. Artikel 6 (1) (b).


2 Hvordan vi behandler dine personoplysninger


2.1 Dine personoplysninger kan tilgås vores medarbejdere og tredjeparts IT serviceleveran-dører engageret af My Key i det omfang det er relevant. Derudover vil My Key være for-pligtet til at videregive dine personoplysninger til forskellige myndigheder, herunder SKAT og Erhvervsstyrelsen som følge af de retlige forpligtelser, der påhviler My Key.


2.2 Vi videregiver desuden dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere i udlandet (f.eks. banker, advokater, notarer og div. myndigheder), som bistår med indkøb, drift samt eventuel afvikling ved gensalg af boliger.


2.3 Nogle af vores leverandører og eksterne tredjeparter kan være etableret uden for EU/EØS, som betragtes som ”tredjelande” i henhold til GDPR. GDPR stiller krav om, at overførsel til tredjelande skal være underlagt en særlig beskyttelse, der opfylder et til-strækkeligt sikkerhedsniveau i henhold til EU’s standarder. Hvis en tredjepart behand-ler dine personoplysninger uden for EU/EØS, vil denne videregivelse derfor ske på bag-grund af Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Du kan anmode om en kopi af den aftale, som omfatter videregivelsen af personoplysninger ved at kontakte os som an-givet i punkt 5.


2.4 My Key vil opbevare dine personoplysninger så længe det er nødvendigt til opfyldelse af formålene med behandlingen som beskrevet ovenfor, medmindre My Key i medfør af gældende ret, er forpligtet til at opbevare personoplysningerne i en længere periode. Vi vil generelt opbevare personoplysningerne så længe du er aktionær for at kunne opfylde og administrere aftalen med dig. Efter ophør af aftalen vil vi som udgangspunkt opbeva-re dine personoplysninger i 5 år, medmindre vi i henhold til ovenfor er forpligtet til at opbevare dem i længere tid.


3 Hvordan vi beskytter dine personoplysninger


3.1 Vi ønsker at beskytte dine personoplysninger bedst muligt. Dette gør vi ved at sikre til-strækkelig og hensigtsmæssig it-infrastruktur, der har til formål at forebygge og forhin-dre, at data uretmæssigt deles med tredjeparter eller går tabt. Vi giver kun adgang til di-ne personoplysninger til personer, herunder tredjeparter, der har et konkret behov for at tilgå dine oplysninger som led i udførelsen af deres arbejde.


4 Dine rettigheder


4.1 Retten til information. Du har ret til anmode os om oplysninger om eller adgang til di-ne personlige informationer. Der er dog undtagelser, som betyder, at du ikke altid mod-tager al den information, som vi behandler.


4.2 Retten til at gøre indsigelse. Du har ret til at gøre indsigelse mod My Keys’ behandling af dine personoplysninger. Det betyder, at du kan stoppe eller forhindre os i at behandle dine personoplysninger. Det gælder dog kun i visse tilfælde, og vi behøver ikke stoppe med at behandle dine personoplysninger, hvis vi kan give legitime grunde til at forsætte behandlingen af dine personoplysninger.


4.3 Retten til sletning. Du har i visse tilfælde ret til at anmode om sletning af dine person-oplysninger.


4.4 Retten til dataportabilitet. Du har ret til at modtage en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format ved at kontakte os gen-nem de kontaktoplysninger, som fremgår i afsnit 5. Såfremt det er teknisk muligt, har du ret til at anmode om, at personoplysningerne bliver transmitteret direkte til en anden virksomhed eller person, der fungerer som dataansvarlig.


4.5 Retten til berigtigelse. Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig berigtiget. Du har også ret til at få fuldstændiggjort personoplysninger, som du mener er ufuld-stændige.


4.6 Retten til begrænsning af behandling. Du har i visse tilfælde ret til at få behandlin-gen af dine personoplysninger begrænset.


4.7 Retten til at klage. Hvis du ønsker at klage over My Keys’ behandling af dine personop-lysninger, kan du kontakte Datatilsynet


5 Kontaktoplysninger


5.1 Du kan kontakte os ved brug af nedenstående kontaktinformationer:
My Key To Europe Aps
Carsten Leweson
Sophienberg Vænge 55
2960 Rungsted Kyst
mail@mykeytoeurope.dk
Phone: 26442272

At udvikle ledere gennem ledelsessparring og coaching inspirerer mig og øger min kreativitet til at finde nye måder at optimere virksomheder på.